Fredericia Mavedanser Forenings Vedtægter

Sidst revideret 28. juni 2020

§ 1 Foreningens navn og hjemsted
Fredericia Mavedanser Forening – herefter betegnet som FMF
FMF er hjemmehørende i region Syddanmark og bosiddende i Fredericia. 

§ 2 Formål
Stk. 1 Med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen at formidle, samt udbrede kendskab og skabe mulighed for fordybelse og udøvelse af den orientalske dans. Med orientalsk dans menes danse fra Mellemøsten, Lille Asien og Nordafrika med rødder i folkloren i de respektive områder.
Stk. 2 Dette kan bl.a. ske gennem ugentlig undervisning, workshops hvor det er muligt at invitere gæsteundervisere, deltagelse i og afholdelse af arrangementer fx shows, opvisninger, sy-aftener, film-aftener, etc. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen. 

§ 3 Medlemskabskriterium
Stk. 1 Alle der kan gå ind for foreningens formål, visioner og bestemmelser og er fyldt 15 år, kan optages i foreningen. Ved indmeldelse af personer under 18 år kræves skriftlig samtykkeerklæring fra forældre/værge.
Stk. 2 Der findes to medlemsformer. Første form et støttemedlemsskab, hvor man har stemmeret til generalforsamlingen. Det andet medlemskab er et aktivt medlemskab, som giver stemmeret til generalforsamlingen og dækker over betaling for ugentlig holdundervisning i undervisningssæsonen, og giver rabatter ved foreningens arrangementer.
Stk. 3 Al deltagelse i foreningens arrangementer er på eget ansvar.
Stk. 4 Indmeldelse:
Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens kasserer. Indmeldelsen træder i kræft, når kontingentbetalingen er modtaget.
Stk. 5 Udmeldelse:
Udmeldelse af FMF skal ske skriftligt til kassereren med måneds varsel. Udmeldelse giver ikke ret til tilbagebetaling af kontingent. Ved manglende betaling af kontingent: efter 14 dage modtages mundtlig eller skriftlig tilkendegivelse. Betales kontingentet ikke indenfor 3 uger efter første tilkendegivelse udmeldes man automatisk af foreningen.
Stk. 6 Udelukkelse/Eksklusion:
Procedure ved udelukkelse (midlertidigt) eller eksklusion (permanent) ved opførsel der er til skade for foreningen eller dens medlemmer: De involverede parter inviteres til møde med bestyrelsen, hvor de skal have mulighed for at fremlægge deres forklaring. Bestyrelsen kan her træffe beslutningen om midlertidig udelukkelse frem til næstkommende generalforsamling. Ved næstkommende generalforsamling skal eksklusionen have et særskilt punkt på dagsordenen, hvor de involverede parter skal have muligheder for at fremlægge deres forklaring ved generalforsamlingen. Eksklusionen af de involverede parter kan kun ske ved 2/3 flertal. I tilfælde af eksklusion kan vedkommende ikke blive medlem af FMF igen.
Stk. 7 Restance:
Se §3 stk.2 

§ 4 Kontingent
Stk. 1 Kontingentbeløbet og kontingentperioden fastsættes af bestyrelsen, ligeledes med opkrævningsform og opkrævningstermin.
Stk. 2 Fortrydelsesret:
Der er ikke fortrydelsesret og der refunderes ikke penge for hold eller venteliste. 

§ 5 Valg af formand
Formanden vælges på generalforsamlingen ved almindeligt flertal. Valgperioden er på 2 år og formanden er på valg i lige årstal. I tilfælde af stemmelighed afvikles omvalg. 

§ 6 Valg af kasserer
Kassereren vælges på generalforsamlingen ved almindeligt flertal. Valgperioden er på 2 år og kassereren er på valg i ulige årstal. I tilfælde af stemmelighed afvikles omvalg. 

§ 7 Valg af bestyrelse
Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen ved almindeligt flertal. Valgperioden er på 2 år. 1. bestyrelsesmedlem er på valg i lige årstal. 2. bestyrelsesmedlem er på valg i ulige årstal. I tilfælde af stemmelighed afvikles omvalg. 

§ 8 Valg af suppleanter
Suppleanterne vælges på generalforsamlingen ved almindeligt flertal. Valgperioden er på 2 år. 1. suppleant er på valg i lige årstal. 2. suppleant er på valg i ulige årstal. I tilfælde af stemmelighed afvikles omvalg. Findes der ingen kandidater bortfalder valget. 

§ 9 Bestyrelsen
Stk. 1 Bestyrelsen konstituerer sig selv ved førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, og senest to uger efter generalforsamlingen. Kan kandidaterne ikke indbyrdes blive enige om fordeling af posterne, afvikles et internt valg i bestyrelsen for fordeling heraf.
Stk. 2 I tilfælde af utidige tilbagetrækning skal de øvrige bestyrelsesmedlemmer eller eventuelle suppleanter dække ind indtil næstkommende generalforsamling. Ved formandens utidige afgang overtager næstformanden opgaverne frem til førstkommende generalforsamling. 

§ 10 Generalforsamling
Stk.1 På generalforsamlingen skal en dirigent og en referent vælges. Der nedsættes et to-mands stemmeudvalg, som har ansvar for optælling af stemmer ved både personvalg og indkomne forslag.
Stk. 2 Ordinær: Generalforsamlingen foregår en gang årligt i 2. Kvartal. Mødeindkaldelsen kommer fra sekretæren på mail med en måneds varsel og slås samtidigt op på relevante platforme. Dagsordenen og eventuelle bilag fremsendes til medlemmerne pr. mail senest en uge før generalforsamlingen.
Stk. 3 Kun fremmødte kan afgive stemme. Ved personvalg stemmes der skriftligt, ved indkomne forslag stemmes der ved håndsoprækning. I tilfælde af stemmelighed ved personvalg foretages omvalg. I tilfælde af stemmelighed ved indkomne forslag bortfalder forslaget.
Stk. 4 Ethvert medlem af FMF er berettiget til at opstille som kandidat til bestyrelsen, såfremt medlemmet er myndigt, har bopæl i Danmark og er registreret med et fødselsdato og år. Opstillingen af kandidater finder sted på selve generalforsamlingen.
Stk. 5 Ekstraordinær: Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel. Bestyrelsen indkalder pr. mail til medlemmerne. Såfremt der foreligger begrundelse for en indkaldelse, kan mindst 25% af det samlede medlemstal kræve en ekstraordinær generalforsamling. Dette gøres ved at kontakte sekretæren og fremvise dokumentation for de navngivne medlemmer der ønsker indkaldelsen. Sekretæren udarbejder derefter en dagsorden og udsender indkaldelsen. Ved ekstraordinær generalforsamling kan der indsættes nye bestyrelsesmedlemmer ved 2/3 flertal.
Stk. 6 Indkomne forslag skal være sekretæren i hænde pr. mail senest 14 dage før generalforsamlingen.

§11 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan foretages på enhver generalforsamling ved 2/3 flertal. Der skal stemmes enkeltvis om de involverede paragraffer. 

§12 Dagsorden
Dagsordenen skal være sendt til medlemmerne pr. mail senest en uge før generalforsamlingen, hvor de indkomne forslag skal vedhæftes. Dagsordenen skal som minimum have følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmeudvalg 2 personer
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Formandens beretning af årets gang
 5. Fremlæggelse af årsregnskab
 6. Fremlæggelse af budget
 7. Indkommende forslag
 8. Valg af bestyrelse og fremlæggelse af stemmeresultat
 9. Valg af suppleanter og fremlæggelse af stemmeresultat
 10. Valg af revisor og fremlæggelse af stemmeresultat
 11. Eventuelt

§ 13 Foreningens daglige ledelse
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. 

§ 14 Tegningsregler
Formand og kasserer er foreningens tegningsberettigede.

§ 15 Opløsning af foreningen
Stk. 1 I tilfælde af ønsket om at opløse foreningen skal det foregå ved en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling ved 2/3 flertal. Kapitalen overdrages til Røde Kors.