http://cookie-script.com/s/.jsVores vedtægter - Mavedans undervisning og events - Fredericia Mavedanser Forening

Vores vedtægter

 

 

Fredericia Mavedanser Forening:

Vedtægter

Sidst revideret 11. juni 2022

 

§1 Foreningens navn og hjemsted

Fredericia Mavedanser Forening – herefter betegnet  som FMF.
FMF er hjemmehørende i region Syddanmark og bosiddende i Fredericia

§2 Formål

Stk. 1 Med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen at formidle, samt udbrede kendskab og skabe mulighed for fordybelse og udøvelse af den orientalske dans. Med orientalsk dans menes danse fra Mellemøsten, Lille Asien og Nordafrika med rødder i folkloren i de respektive områder.

Stk. 2 Dette kan bl.a. ske gennem ugentlig undervisning, workshops hvor det er muligt at invitere gæsteundervisere, deltagelse i og afholdelse af arrangementer fx shows, opvisninger, sy-aftener, film-aftener, etc. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

§3 Foreningsstruktur

Fredericia Mavedanser Forening kan have flere økonomisk selvbærende underafdelinger. Herunder en dansefestival og eksterne hold. Der udarbejdes en samarbejdsaftale imellem underafdelingerne og FMF.

§4 Medlemskabskriterium

Stk. 1 Alle der kan gå ind for foreningens formål, visioner og bestemmelser og er fyldt 15 år, kan optages i foreningen. Ved indmeldelse af personer under 18 år kræves skriftlig samtykkeerklæring fra forældre/værge.

Stk. 2 Medlemskabet og kontingentperioden følger sæsonsåret som går fra 1. september til 31. august, begge dage inkl. Indmeldelser efter den 1. september løber frem til førstkommende 31. august, dog hvis man indmelder sig efter den 31. maj løber medlemskabet/kontingentperioden frem til den 31. august året efter (dvs. optil 15 mdr.).  Medlemskabet støtter Fredericia Mavedanser Forenings aktiviteter og kan give rabatter ved foreningen arrangementer, samt giver stemmeret ved generalforsamlingen.

Man skal have et medlemskab for at deltage i undervisningen på FMFs hold. Når man melder sig på et hold, bliver man automatisk medlem af Fredericia Mavedanser Forening, hvis man ikke er det i forvejen.
Stk. 3 Al deltagelse i foreningens arrangementer er på eget ansvar.

Stk. 4 Indmeldelse skal ske online via foreningens hjemmeside (www.fredericiamavedans.dk). Medlemskabet træder i kraft, når kontingentbetalingen er modtaget.

Stk. 5 Udmeldelse

Såfremt man ikke fornyer sit medlemskab ved kontingentperiodens udløb, bliver man automatisk udmeldt. Jævnfør § 4 stk. 2

Stk. 6 Udelukkelse/Eksklusion
Procedure ved udelukkelse (midlertidigt) eller eksklusion (permanent) ved opførsel der er til skade for foreningen eller dens medlemmer: De involverede parter inviteres til møde med bestyrelsen, hvor de skal have mulighed for at fremlægge deres forklaring. Bestyrelsen kan her træffe beslutningen om midlertidig udelukkelse frem til næstkommende generalforsamling. Ved næstkommende generalforsamling skal eksklusionen have et særskilt punkt på dagsordenen, hvor de involverede parter skal have muligheder for at fremlægge deres forklaring ved generalforsamlingen. Eksklusionen af de involverede parter kan kun ske ved 2/3 flertal. I tilfælde af eksklusion kan vedkommende ikke blive medlem af FMF igen.

Stk. 7 Restance: Jævnfør § 4 stk. 4

§5 Kontingent

Stk. 1 Kontingentbeløbet og kontingentperioden fastsættes af bestyrelsen, ligeledes med opkrævningsform og opkrævningstermin.

Stk. 2 Fortrydelsesret der er ikke fortrydelsesret og der refunderes ikke penge til hold eller venteliste.

§6 Valg af formand

Formanden vælges på generalforsamlingen ved almindeligt flertal. Valgperioden er på 2 år og formanden er på valg i lige årstal. I tilfælde af stemmelighed afvikles omvalg.

§7 Valg af kasserer

Kassereren vælges på generalforsamlingen ved almindeligt flertal. Valgperioden er på 2 år og kassereren er på valg i ulige årstal. I tilfælde af stemmelighed afvikles omvalg.

§8 Valg af bestyrelse

Valg af bestyrelse: Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen ved almindeligt flertal. Valgperioden er på 2 år. 1. bestyrelsesmedlem er på valg i lige årstal. 2. bestyrelsesmedlem er valg i ulige årstal. I tilfælde af stemmelighed afvikles omvalg.

§9 Valg af suppleanter

Suppleanterne vælges på generalforsamlingen ved almindeligt flertal. Valgperioden er på 2 år. 1. suppleant er på valg i lige årstal. 2. suppleant er på valg i ulige årstal. I tilfælde af stemmelighed afvikles omvalg. Findes der ingen kandidater bortfalder valget.

§10 Bestyrelsen

Stk. 1 Bestyrelsen: Bestyrelsen konstituerer sig selv ved førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, og senest to uger efter generalforsamlingen. Kan kandidaterne ikke indbyrdes blive enige om fordeling af posterne, afvikles et internt valg i bestyrelsen for fordelingen heraf.

Stk. 2 I tilfælde af utidige tilbagetrækning skal de øvrige bestyrelsesmedlemmer eller eventuelle suppleanter dække ind indtil næstkommende generalforsamling. Ved formandens utidige afgang overtager næstformanden opgaverne frem til førstkommende generalforsamling.

§11 Generalforsamling

Stk.1 På generalforsamlingen skal en dirigent og en referent vælges. Der nedsættes et to-mands stemmeudvalg, som har ansvar for optælling af stemmer ved både personvalg og indkomne forslag.

Stk. 2 Ordinær: Generalforsamlingen foregår en gang årligt i 2. Kvartal. Mødeindkaldelsen kommer fra sekretæren på mail med en måneds varsel og slås samtidigt op på relevante platforme. Dagsordenen og eventuelle bilag fremsendes til medlemmerne pr. mail senest en uge før generalforsamlingen.

Stk. 3 Kun fremmødte kan afgive stemme. Ved personvalg stemmes der skriftligt, ved indkomne forslag stemmes der ved håndsoprækning. I tilfælde af stemmelighed ved personvalg foretages omvalg. I tilfælde af stemmelighed ved indkomne forslag bortfalder forslaget.
Stk. 4 Ethvert medlem af FMF er berettiget til at opstille som kandidat til bestyrelsen, såfremt medlemmet er myndigt, har bopæl i Danmark og er registreret med fødselsdato og år. Opstillingen af kandidater finder sted på selve generalforsamlingen.

Stk. 5 Ekstraordinær: Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel. Bestyrelsen indkalder pr. mail til medlemmerne. Såfremt der foreligger begrundelse for en indkaldelse, kan mindst 25% af det samlede medlemstal kræve en ekstraordinær generalforsamling. Dette gøres ved at kontakte sekretæren og fremvise dokumentation for de navngivne medlemmer der ønsker indkaldelsen. Sekretæren udarbejder derefter en dagsorden og udsender indkaldelsen. Ved ekstraordinær generalforsamling kan der indsættes nye bestyrelsesmedlemmer ved 2/3 flertal.

Stk. 6 Indkomne forslag skal være sekretæren i hænde pr. mail senest 14 dage før generalforsamlingen.

§12 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan foretages på enhver generalforsamling ved 2/3 flertal. Der skal stemmes enkeltvis om de involverede paragraffer.

§13 Dagsorden

Dagsordenen skal være sendt til medlemmerne pr. mail senest en uge før generalforsamlingen, hvor de indkomne forslag skal vedhæftes. Dagsordenen skal som minimum have følgende punkter:

Valg af dirigent og referent

Valg af stemmeudvalg 2 personer

Godkendelse af dagsorden

Formandens beretning af årets gang

Fremlæggelse af årsregnskab

Fremlæggelse af budget

Indkommende forslag

Valg af bestyrelse og fremlæggelse af stemmeresultat

Valg af suppleanter og fremlæggelse af stemmeresultat

Valg af revisor og fremlæggelse af stemmeresultat

Eventuelt

§14 Foreningens daglige ledelse

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

§15 Tegningsregler

Formand og kasserer er foreningens tegningsberettigede.

§16 Opløsning af foreningen

Stk. 1I tilfælde af ønsket om at opløse foreningen skal det foregå ved en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling ved 2/3 flertal. Kapitalen overdrages til Røde Kors.

Stk. 2 Hvis ovenstående ikke eksisterer, overgår kapitalen til 1. Røde Kors, 2. Læger Uden Grænser, 3. Red Barnet.

Kontakt
FMF